Marie Risbeck, Folkhälsomyndigheten: Viktigt med kontroll och uppföljning på nya spelmarknaden

Spellicensutredningens förslag kan innebära att vi får en spelreglering som omfattar alla aktörer på den svenska spelmarknaden och att aktörer utan tillstånd kan stängas ute. Detta skulle förbättra förutsättningarna för det förebyggande arbetet. Exempelvis skulle vi bättre kunna följa upp effekterna av de åtgärder som genomförs för att motverka spelproblem. Samtidigt finns en risk att utredningens förslag också leder till ökade spelproblem i samhället.
Utredningen innehåller flera förslag som syftar till att begränsa de negativa konsekvenserna av spel om pengar. Detta gäller t.ex. åldersgränser, spelgränser (belopp), möjlighet till självavstängning, registrering av spelare, omsorgsplikt för spelföretag och bestämmelser om måttfull marknadsföring, men det finns en risk att dessa inte räcker.

 

Tillsyn behövs

Utifrån ett folkhälsoperspektiv behöver utredningens förslag kompletteras med omfattande förebyggande åtgärder även från andra aktörer än de som arrangerar spel. I detta arbete behöver såväl kommuner och landsting som länsstyrelser, nationella myndigheter och idéburna organisationer engageras. Genom att bygga upp en organisation för tillsyn och tillsynsvägledning som påminner om den som finns inom t.ex. alkohol- och tobaksområdena skulle fler aktörer med kunskap om lokala förutsättningar kunna engageras.

Enligt spellicensutredningen kommer spel om pengar på onlinespel troligen att öka efter en omreglering av spelmarknaden. Denna typ av spelande är förknippat med betydligt högre andel personer med spelproblem än de flesta andra sätt att spela om pengar. Förslaget innebär därför en risk för ökade negativa hälsomässiga, ekonomiska och sociala konsekvenser för såväl individer som för samhället i stort.

 

Alkohol och spel – en farlig kombination

Ett annat viktigt område som skulle behöva ses över ytterligare är kopplingen mellan spelautomater och alkoholservering. Att samtidigt dricka alkohol och spela gör att den totala risken ökar vilket kan leda till ännu större negativa konsekvenser för den som spelar jämfört med att spela utan att samtidigt dricka alkohol.

Man kan säga att vi står inför ett vägskäl om vi vill undvika ökade problem kopplade till spel om pengar: antingen bör spelformer med hög riskpotential såsom kasinospel online lyftas in under de statliga licenserna eller så bör man förstärka spelansvaret och komplettera med förebyggande åtgärder i samhället i övrigt.

Det blir mycket viktigt att följa upp effekterna av en ny spelreglering, vilket utredningen också föreslår. Konsekvenserna för olika grupper i samhället behöver analyseras med fokus på bland andra unga och personer som bor i utsatta områden. Folkhälsomyndigheten arbetar för närvarande med ett uppdrag där vi ska ta ställning till om det behövs ett uppföljningssystem inom området spel om pengar och hur det i så fall skulle kunna se ut. Myndigheten tar också fram olika typer av kunskapsstöd som kan användas i det förebyggande arbetet.

 

Förebyggande och uppföljning

I ljuset av de förändringar som eventuellt är på väg vad gäller ett ökat utbud av spel om pengar är det mycket positivt att det nu även verkar vara på gång förändringar som tydliggör kommunernas och landstingens ansvar att arbeta förebyggande och att samverka kring beroende- och missbruksvård för spelberoende. Förhoppningsvis kan ett stärkt samarbete mellan aktörer på nationell, regional och lokal nivå leda till ett effektivare, mer samordnat och kunskapsbaserat förebyggande arbete – och därmed ökade chanser att motverka spelproblemen i samhället!

 

Marie Risbeck
Enhetschef, Folkhälsomyndigheten

 

Author's imageMarie RisbeckEnhetschef, Folkhälsomyndigheten
Posted in: